ចុះឈ្មោះសម្រាប់គម្រោងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋាន

ជាមួយគម្រោងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋាន Silver 25 Mbps, Gold 35 Mbps, Platinum 45 Mbps, នេះគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ជាមួយល្បឿនបន្ថែមចំនួន 50 Mbps ទៅលើបណ្ដាញសង្គមល្បីៗដូចជា (Facebook, Youtube, Tiktok, Google) លើគម្រោងដែលអ្នកបានជ្រើសរើស

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង់ប្រាក់ជាមុន

ការពិពណ៌នា គម្រោង ៦ ខែ គម្រោង ១២ ខែ
ការផ្ដល់ជូនពិសេស ១ខែ ៣ខែ
ថ្លៃតំឡើង​(50ដុល្លារ) មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ
ខ្ចីឧបករណ៏វ៉ាយហ្វាយ​(57ដុល្លារ) មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ

ជ្រើសរើសគម្រោងរបស់អ្នកខាងក្រោមនេះ